Photo detail

Date/Time 2012:05:23 10:45:05 Resolution Unit Inch
X Resolution 240 dots per ResolutionUnit Y Resolution 240 dots per ResolutionUnit
Compression Jpeg Compression Caption The corpulent Kotipa = V69 dur khrod ltsogs mtha' ru bzhugs || skal l[dan 'dul zhi]ng tshogs 'khor mdzad || ko ti pa zhes bya ba'i || bla ma de la phyag 'tshal lo ||