Photo detail

Date/Time 2012:05:23 10:20:38 Resolution Unit Inch
X Resolution 240 dots per ResolutionUnit Y Resolution 240 dots per ResolutionUnit
Compression Jpeg Compression Keywords Avalokiteshvara Green Tara Shadakshara Lokeshvara Vajradhara