Photo detail

Copyright Eva Allinger Resolution Unit Inch
X Resolution 240 dots per ResolutionUnit Y Resolution 240 dots per ResolutionUnit
Compression Jpeg Compression Keywords Ashtasahasrika Prajnaparamita